Opgrond vun der Corona-Pandemie ginn all eis Manifestatiounen,
déi am Kader vum Centenaire fir 2021 virgesi waren, op d'nächst Joer verluegt.