"100 Jaouer Daring Eechternoach - Mir erënneren is"

De 7. Februar ass d‘Buch "100 Jaouer Daring Eechternoach - Mir erënneren is" op der Gemeng virgestallt ginn. De Buergermeeschter Yves Wengler an d‘Schäffen Ben Scheuer a Ricardo Marques hu bäi dëser Geleegenheet ee Buch iwwerreecht kritt.